• رطوبت هوا و دستگاه های رطوبت ساز

    رطوبت(humidity) به میزان بـخار آب مـوجـود در هـوا گفته میـشود. رطوبت نسبی، نسبت درصدی از بخار آب موجود در هـوا در یــک درجه حرارت معین، به میزان بخارآبی است کـه هـوا در آن دمـای معـیـن قــادر به نگهداری است. میزان بـخــار آبی که توده ی هوا میتواند در خود نگه دارد به درجه حــرارت آن توده هوا بستگی دارد. هر قدر هوا گرمتر باشد، آب بیــشتری نیز میتواند در خود جای دهد. رطوبت نسبی پاییـن بـه مفـهـوم آن اسـت که هـوا خشـک بـوده و قـابلیت نگهداری رطوبت زیادی را نیز دارا است.
    در  دمای ۲۰ درجه سانتی گراد، هر متر مکعب هوا میتواند ۱۸ گرم (بخار) آب را در خود نگه دارد. در ۲۵ درجه سانتی گراد این مقدار به ۲۲ گرم آب افزایش می یابد. یعنی چنانچه دمای هوا ۲۵ درجه سانتی گراد باشد و یک متر مکعب هوا نیز محتوی ۲۲ گرم آب باشد، رطوب نسبی ۱۰۰ درصد است و اگر دربرگیرنده  ۱۱ گرم آب باشد، رطوبت هوا ۵۰ درصد است.