آیا زیرزمین شما سرد است ؟

آیا زیرزمین شما سرد است ؟

سیستم گرمایش از کف
سیستم گرمایش از کف كه انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زيادی در فرآيند گرمايشی آن دارد، در مقايسه با ساير سيستم‌های حرارتی، در صرفه جويی و بهينه سازی مصرف انرژی و آسايش ساكنان ساختمان‌ها، دارای نقاط قوت بسياری است. در سال‌های اخير، سيستم گرمايش از كف در كشورهای سرد سیر بسيار متداول شده است. دليل اين گسترش روز افزون بهينه بودن مصرف انرژی، توزيع يكسان گرما در تمامی سطح و فضا و دوری از مشكلات موجود در ساير روش ها است.

رطوبت هوا و دستگاه های رطوبت ساز

رطوبت(humidity) به میزان بـخار آب مـوجـود در هـوا گفته میـشود. رطوبت نسبی، نسبت درصدی از بخار آب موجود در هـوا در یــک درجه حرارت معین، به میزان بخارآبی است کـه هـوا در آن دمـای معـیـن قــادر به نگهداری است. میزان بـخــار آبی که توده ی هوا میتواند در خود نگه دارد به درجه حــرارت آن توده هوا بستگی دارد. هر قدر هوا گرمتر باشد، آب بیــشتری نیز میتواند در خود جای دهد. رطوبت نسبی پاییـن بـه مفـهـوم آن اسـت که هـوا خشـک بـوده و قـابلیت نگهداری رطوبت زیادی را نیز دارا است.
در  دمای ۲۰ درجه سانتی گراد، هر متر مکعب هوا میتواند ۱۸ گرم (بخار) آب را در خود نگه دارد. در ۲۵ درجه سانتی گراد این مقدار به ۲۲ گرم آب افزایش می یابد. یعنی چنانچه دمای هوا ۲۵ درجه سانتی گراد باشد و یک متر مکعب هوا نیز محتوی ۲۲ گرم آب باشد، رطوب نسبی ۱۰۰ درصد است و اگر دربرگیرنده  ۱۱ گرم آب باشد، رطوبت هوا ۵۰ درصد است.

Efficiency and the second price tag

Every energy-using appliance has two price tags.We know the first - the purchase price . The second price tag is considered less in the purchasing decision,but is just as real;it is the operating cost of the appliance.The purchase price is like a down payment.You can think of the second price- the cost of energy as a series of monthly payments that last as long as the appliance operates.

For example,consider an electric storage water heater that costs approximately $700 to purchase and install. If electricity costs 10 cents per kilowatt-hour(kWh)and your family uses 225 litres(L)(59 gallons{{gal.}}) of hot water per day over a 10-year period,your energy costs in that period will be approximately seven times the cost of the equipment.

Natural Resource Canada

Bacteria

Bacteria

In 2000, the Walkerton disaster had sent a wake-up call about the safety of Canada’s drinking water. While standards for domestic hot water must consider scald prevention, they must also address the broad spectrum of public health and safety issues. To minimize bacteria contamination, water must be stored at 60 C or higher.

For example, temperatures under 50 C may increase the risk of Legionnaires’ disease, a form of pneumonia, due to bacterial growth in the tank. That disease is caused by Legionella bacteria, which live in water. Temperature is a critical factor for Legionella to grow. The risk of colonization in hot water tanks is significant between 40 and 50 C.

Distribution of residential energy use by end-use, 2009

Natural gas, electricity, wood, heating oil and propane were the sources of energy being used. Within a household, these forms of energy were used for a variety of activities. Because of Canada’s cold climate, 63 percent of Canada’s residential energy use was for space heating in 2009, while water heating accounted for 17 percent. Appliances were also major energy users in Canadian dwellings, followed by lighting and space cooling.

Natural Resources Canada
www.nrcan.gc.ca